Σεισμοί
Πλημμύρα
Πυρκαγιές
Καταιγίδες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σχέδιο του σχολείου (κάτοψη), όπου φαίνονται οι έξοδοι διαφυγής και ο χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.
Φυσικές Καταστροφές
Σύστημα εθελοντισμού πολιτικής προστασίας

Με το Νόμο 3013/2002 περί Αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας θεσμοθετήθηκε το Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, το οποίο λειτουργούσε πιλοτικά ήδη από το 2001. Η προσπάθεια αυτή σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα Γενική Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) να ακολουθήσει τα μηνύματα της νέας εποχής ως προς:
- Την οργάνωση της κοινωνίας σε δίκτυα.
- Την οριζόντια επικοινωνία των πολιτών.
- Την ανάδειξη την αποτελεσματικότητας των Εθελοντικών Οργανώσεων και των δυνατοτήτων παρέμβασης που έχουν οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών τον 21ο  αιώνα.
Προς υλοποίηση του παραπάνω σκοπού τηρείται  στην ΓΓΠΠ Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών απαριθμώντας μέχρι σήμερα 240 Εθελοντικές Οργανώσεις (ΕΟ) και 40 Ειδικευμένους Εθελοντές αντίστοιχα. Οι ΕΟ και οι Ειδικευμένοι Εθελοντές περιλαμβάνονται στο δυναμικό της πολιτικής προστασίας αναλαμβάνοντας την υποστήριξη δράσεων πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης καταστροφών.
Στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων μπορούν να ενταχθούν νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και ομάδες εθελοντών που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των ΟΤΑ, εφόσον προκύπτει από το  καταστατικό τους ή από την αποδεδειγμένη δράση τους κατά το πρόσφατο παρελθόν η δραστηριοποίησή τους στον τομέα της πολιτικής προστασίας.
Στο Μητρώο Ειδικευμένων Εθελοντών εντάσσονται φυσικά πρόσωπα τα οποία είτε λόγω της φύσεως της επαγγελματικής ή επιστημονικής τους ενασχόλησης είτε λόγω ύπαρξης αποδεδειγμένης εμπειρίας, μπορούν να ανταποκριθούν με πληρότητα στα καθήκοντα πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.
Ειδικότερα, το άρθρο 14 του Ν. 3013/2002, όπως συμπληρώθηκε με  την παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3536/2007 και τροποποιήθηκε τη διάταξη της παρ. 3 του αρ. 18 Ν. 3613/2007, ρυθμίζει τα ακόλουθα θέματα:
    * Την τήρηση Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και Μητρώου Ειδικευμένων Εθελοντών καθώς
    * Τις γενικότερες προϋποθέσεις για την εγγραφή στα  παραπάνω μητρώα
    * Την επιχειρησιακή ένταξη των Ε.Ο. στα Συντονιστικά Νομαρχιακά Όργανα και Συντονιστικά Τοπικά Όργανα
    * Την ενίσχυση των δράσεων των Ε.Ο. και την παροχή εξοπλισμού και μέσων
Την πρόβλεψη έκδοσης κανονιστικών πράξεων με σκοπό την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου του εθελοντισμού σε θέματα που αφορούν: 1) την εγγραφή, κατάταξη, αξιολόγηση των εθελοντικών οργανώσεων, 2) την εκπαίδευση και πιστοποίησή των εθελοντών, 3) την ασφαλιστική τους κάλυψη και αποζημίωση
ECFF - Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών
Τεχνολογικά ατυχήματα
Κατολισθήσεις / Καθιζήσεις